Miljö, Kvalitets och Arbetsmiljöpolicy

Vi ska utföra vårt arbete på ett sådant sätt att det leder till nöjda kunder, en god miljö och arbetsmiljö.
Miljö- och kvalitetsarbete skall vara offensivt och kundinriktat så att det utgör en väsentlig köpanledning för kunden.
Företagets och medarbetarnas agerande i interna och externa relationer skall kännetecknas av kompetens och professionalism.
Kunder skall känna förtroende för oss.
Vår yrkesheder/moral skall vara hög och vi skall känna oss stolta för de produkter/tjänster vi producerar.
Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer, negativa miljöpåverkan och minimera moment som kan medföra ohälsa.
Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden, miljön och arbetsmiljön i centrum.
Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö- kvalitet och arbetsmiljö och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- kvalitets och arbetsmiljöarbete.

- Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
- Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- kvalitets och arbetsmiljökrav på våra affärspartners och på oss själva.
- Vi ska genom aktivt hälsofrämjande arbete bibehålla det höga frisktalet (antalet långtidsfriska) samt den låga olycksfalls- och tillbudsstatistiken.
- Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå. Intressenters krav ska beaktas


Denna miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy gäller för HS Copy & Media Service
2018-10-03
Svein Nielsen