Background Image
Previous Page  7 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 118 Next Page
Page Background

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

7

Förord

Förstudien, ”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar

och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet, kommer inte en dag för

tidigt. Vittnesmålen som kan berätta om försvenskningspolitiken som resul-

terade i internat, arbetsstugor, språkförbud, rasbiologi, helt enkelt betrak-

telsen ”invandrare i eget land”. Dessa röster decimeras accelererande för

varje kalenderår.

Tornedalingar och meänkielitalande har inte nämnvärt berättat om sin ut-

satthet utan funnit sig i att utsättas för den försvenskningspolitik som skulle

göra oss till ” fullgoda svenskar”. Den systematiska förödmjukelsen resulte-

rade i att befolkningen resonerade ” det går oss väl när vi anammar överhe-

tens påbud”. Sålunda var ett av resultaten att föräldrar inte lärde sina barn

sitt eget modersmål. Studien visar även att staten rekryterade nyckel-

personer för denna process ur den meänkielitalande befolkningen i form av

myndighetspersoner såsom lärare, präster, föreståndarinnor och andra auk-

toriteter.

Ett av det mest uppseendeväckande som framkommit under förstudien är

det faktum att skallmätningar förekommit på skolbarn så sent som 1951,

alltså sex år efter Hitlertysklands fall.

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset vill framföra ett

tack till Kulturdepartementet för det stöd som vi erhållit som delfinansie-

ring av förstudien. Förbundet kommer i samband med presentationen av

förstudien att föreslå en fortsättning av försoningsprocessen mellan staten

och den nationella minoriteten tornedalingar och meänkielitalande.

Pajala i april månad 2018

För Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Bengt Niska

Ordförande