Background Image
Previous Page  11 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 118 Next Page
Page Background

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

11

ett motiv till att det krävdes åtgärder riktade mot gruppen.

3

Vitboken har

fått en uppföljning genom arbetet med den omfattande rapporten

Kraft-

samling mot antiziganism SOU 2016:44.

4

Bland de övriga nationella minoriteterna har från statens perspektiv, inga

fler grupper varit föremål för genomlysning i form av exempelvis en vitbok.

Dock har Svenska kyrkan inlett ett omfattande försoningsarbete för urfolket

samerna, vilket inleddes redan under den tid som Svenska kyrkan var en del

av staten. Förutom verksamheter i de enskilda församlingarna har Svenska

kyrkan gett ut tre publikationer i samband med försoningsprocessen. En

vittnesbok där samer berättar om erfarenheter från den så kallade nomads-

kolan under 1900-talet

5

, en omfattande vetenskaplig antologi, en vitbok,

samt en sammanfattande volym Samerna och Svenska kyrkan – ett kyrkligt

försoningsprojekt.

6

Svenska kyrkan inledde sitt försoningsarbete vad gäller

Svenska kyrkans övergrepp mot urfolket samerna redan under 1990-talet,

men konkretiserades 2011, vilket Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén

beskriver i förordet till den omfattande antologin:

Vitboksprojektet har sin grund i det försoningsarbete som har pågått mel-

lan Svenska kyrkan och samerna sedan 1990-talet. Den utredning som Kyr-

komötet tillsatte 2005 har här spelat en avgörande roll. Utredningen ledde

till flera förslag på åtgärder. Bland annat genomfördes hearingen Ságastal-

lamat i Kiruna 2011. Bland deltagarna återfanns representanter för politis-

ka och kyrkliga delar av det samiska samhället.

7

Erfarenheterna med nomadskoleboken visar att det finns ett behov för en-

skilda att få berätta om sina erfarenheter. De samiska barnen skiljdes från

sina familjer under långa perioder och skoltiden har satt djupa spår hos

många. Tanken med att få berätta har varit att erfarenheter och övergrepp

behöver benämnas för att individen ska kunna läka och gå vidare. Och att

skolformen var en del i ett strukturellt segregerande förhållningssätt gent-

emot samer. I vitboken beskrivs hur kyrkan bidrog till att övergrepp mot

samer möjliggjordes, bland annat enskilda präster som i egenskap av lokala

auktoriteter möjliggjorde för rasbiologerna att utföra mätningar av samiska

skolbarn och ledande kyrkliga företrädare som drev frågan om skapandet av

segregerade nomadskolor.

Med anledning av svenska staten och Svenska kyrkans arbete med att nå

en form av försoning och genomlysning av respektive parters övergrepp

3

Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet.

Ds 2014:8

4

Kraftsamling mot antiziganism SOU 2016:44.

5

”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka” – Minnesbilder från

samernas skoltid, (2015),

https://www.svenskakyrkan.se/nomadskolan-fortryckte-samer

6

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna en vetenskaplig antologi (2016)

innehåller ett 30-tal vetenskapliga artiklar,

https://www.svenskakyrkan.se/forskning/vitboken

7

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna en vetenskaplig antologi (2016), s. 12.