Background Image
Previous Page  10 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 118 Next Page
Page Background

10

”Då var jag som en fånge.” - statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet

hur gruppen tornedalingar bemötts av den svenska staten i olika myndig-

hetskontakter. Samtalen kretsade kring ett antal frågor som exempelvis för-

svenskningsprocessen av de meänkielitalande områdena, främst i Tornedalen.

Institutet för rasbiologi och dess undersökningar av tornedalingar och andra

nationella minoriteter. Utsattheten för barn vilka fick bo större delen av sin

grundskoletid inackorderade i främmande språk- och kulturmiljöer, med

mera.

Under samtalet fördes frågan fram från STR-T hur svenska staten hanterat

det historiska perspektivet, vad gäller förhållningssättet till den nationella mi-

noriteten tornedalingar och vilka åtgärder statens förväntas ta för att genom-

lysa detta?

I samtalet framgick att frågan om genomlysning av statens övergrepp på

den nationella minoriteten tornedalingar inte är någon ny fråga för torneda-

lingarna. Redan 1963 lyfte blivande landshövdingen för Norrbottens län, dåva-

rande riksdagsmannen Ragnar Lassinantti (1915−1985) frågan, i samband med

Nordiska rådets sammanträde. Denna gång fokuserade Lassinantti främst på

språkfrågan och det omfattande försvenskningsarbetet i Tornedalen vilket

stundtals fick konsekvenser främst för den enskilde individen. Den generella

frågan, angående svenska statens övergrepp på den nationella minoriteten

tornedalingar aktualiserades senast i samband med presentationen av vitbo-

ken för nationella minoriteten romer 2014.

2

Under mötet i Vasikkavuoma diskuterades även hur den svenska staten agerat

vad gäller övriga nationella minoriteters utsatthet, ur samma perspektiv. Här

kan konstateras att den svenska staten hittills genomfört ett arbete för fram-

tagande av en vitbok belysande övergrepp och kränkningar av romer under

1900-talet, vilken genomlyser områdena:

• Kartläggningar av romer

• Steriliseringar och omhändertagande av barn

• Inreseförbud och reglerad invandring

• Romers tillgång till bostad

• Romers tillgång till utbildning

• Romers tillgång till arbete

Vitboken belysande romers situation omfattar en tidsperiod av 100 år. Sam-

manfattningsvis kan efter genomlysningen konstateras att registreringar,

steriliseringar, omhändertaganden av barn, fördrivning och vägran att man-

talsskriva romer motiverades och verkställdes utifrån antagandet att romer

var oönskade.

I sammanfattningen skrivs även att: åtgärderna försvårade romers tillvaro.

Samtidigt var just uppfattningen att romer inte var en del av samhället också

2

Radiointervju med Bengt Niska ordförande för STR-T 2014-03-25.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.

aspx?programid=1017&artikel=5819520